Видео

Distal Humerus Medial Locking хавтан

Олон тэнхлэгийн дистал хажуугийн Тибиа

Clavicle дэгээ түгжих хавтан

Humeral Y хэлбэр

Дистал эгэмний сэргээн босголтын ажил

Distal Lateral Humerus

Хажуугийн Тибийн өндөрлөг Олон тэнхлэгийн

Алслагдсан дунд зэргийн Tibia

Алслагдсан хажуугийн Тибиа Л.

Дистал фибуляр урд талын хажуу

Дистал фибуляр урд талын хажуу

Дистал фибуляр урд талын хажуу

Улна Олекранон

Дистал туйлын радиусын ташуу толгой

Дистал туйлын радиус ташуу Жижиг том

Фибуляр арын хажуу

Фибуляр хажуугийн дистал

Олон тэнхлэгийн distal femur

Гуяны хүзүү i төрөл

Олон тэнхлэгийн дунд тэнгисийн өндөрлөг

Хажуугийн Тибийн өндөрлөг

Олон тэнхлэгийн Humerus хүзүү

Клавикулын сэргээн босголтын 7 цооног

Клавикулын сэргээн босголтын ажил